W dalszym przebiegu dochodzi czesto do zmian zapalnych przewleklych

wrz. 17, 2019 by

Leczenie pectenosis jest proste

wrz. 17, 2019 by

Na tym samym tle dochodzi równiez do pectenosis

wrz. 16, 2019 by

W dalszym przebiegu sprawy chorobowej kieszonki ulegają coraz więcej pogłębieniu i powstają ropnie, które przebijają się powoli na zewnątrz . Today jest zdania, że większość przetok odbytu powstaje na podstawie

Wypadniecie odbytu o odbytnicy

wrz. 15, 2019 by

BIEGUNKA NERWOWA

wrz. 13, 2019 by

BIEGUNKA NERWOWA (DIARRHOEA NERVOSA) Przez miano: biegunka nerwowa – rozumie się czynnościowe zaburzenie jelit objawiające się przeważnie jednorazowym, gwałtownym wypróżnieniem, pomimo to że w przewodzie pokarmowym nie ma zmian anatomicznych,

NERWOWY NIEPOKÓJ RUCHOWY JELIT

wrz. 13, 2019 by

NERWOWY NIEPOKÓJ RUCHOWY JELIT Nerwowy niepokój ruchowy jelit jest zaburzeniem czynnościowym jelita cienkiego, częściowo także okrężnicy wstępującej. Zaburzenie polega na nadmiernym wzmożeniu czynności ruchowej (hypermotilitas) tego jelita i dotyczy przeważnie

Polaczone hamowanie BRAF i MEK z hamowaniem BRAF w czerniaku AD 9

wrz. 9, 2019 by

Nie było znaczącej różnicy między grupami w częstości występowania zdarzeń niepożądanych, w tym toksyczności 3 i 4 stopnia. Jednak rodzaje efektów toksycznych różniły się. Hiperproliferacyjne zdarzenia skórne, w tym skórny

CPR w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania krazenia AD 2

wrz. 8, 2019 by

Hrabstwo Sztokholm obejmuje 6519 km2 i ma populację ponad 2 miliony9 W czasie badania częstość pozaszpitalnych zatrzymań krążenia leczonych przez personel EMS wynosiła 46 na 100 000 osób. Jedno centrum

CPR w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania krazenia AD 6

wrz. 8, 2019 by

Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w innych wynikach wtórnych (powrót spontanicznego krążenia, początkowy rytm serca i 30-dniowe przeżycie). W nieskorygowanej analizie (tabela S1 w dodatkowym dodatku), iloraz szans dla

CPR w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania krazenia AD 9

wrz. 7, 2019 by

Aby ocenić, czy wzrost wskaźnika CPR zainicjowanej przez osobę postronną z 48% do 62% wystarczy, aby poprawić wskaźnik przeżywalności, wymagałoby to znacznie większej populacji pacjentów. Jednak wykazano, że CPR zainicjowana